top of page
Business Meeting

На 09.04.2021 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Сток Плюс"АД.

Business Meeting

Съветът на директорите на "Сток плюс" АД ("Дружеството") свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 09.04.2021 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2.

Business Meeting

На 02.06.2020 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Сток Плюс"АД.

Business Meeting

Съветът на директорите на "Сток плюс" АД ("Дружеството") свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 02.06.2020 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2.

Business Meeting

На 02.06.2023 г. от 16,00 ч. в гр.София, ул."Екзарх Йосиф" №31, ет.2, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Сток Плюс"АД.

Business Meeting

Съветът на директорите на "Сток плюс" АД ("Дружеството") свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 02.06.2023 г. от 16:00 ч. в гр. София, п. код 1000, ул. "Екзарх Йосиф" № 31, ет.2.

Business Meeting

В търговския регистър на Агенция по вписванията на 21.12.2022 г. са вписани промени в капитала и Устава на "Сток Плюс"АД, съгласно решения на ОСА от 27.04.2022 г.

Business Meeting

Съобщение относно резултата от търговото предлагане на "Сток Плюс"АД, което приключи на 19.08.2022 г.

Business Meeting

На 21.07.2022 г, Комисията за финансов надзор е взела решение да не издава забрана за публикуване на търгово предложение за обратно изкупуване, при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК, регистрирано от „Сток Плюс“ АД,  на основание чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Business Meeting

Проект на търгово предложение за обратно изкупуване, при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК, регистрирано от "Сток Плюс"АД, на основание чл.111, ал.5 от ЗППЦК.

Business Meeting

На 27.04.2022 г. от 15,00 ч. в гр.София, ул."Екзарх Йосиф" №31, ет.2, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Сток Плюс"АД.

Business Meeting

Уведомление за решението на редовното общо събрание на акционерите на "Сток Плюс"АД, проведено на 27.04.2022г. относно вида и размера на дивидента и условията и реда за неговото изплащане.

Business Meeting

Съветът на директорите на "Сток плюс" АД ("Дружеството") свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.04.2022 г. от 15:00 ч. в гр. София, п. код 1000, ул. "Екзарх Йосиф" № 31, ет.2.

Business Meeting

Уведомление относно вписване в Търговския регистър на нов изпълнителен директор на "Сток Плюс"АД.

Business Meeting

На 29.12.2021 г. "Сток Плюс"АД, продаде недвижими имоти в землището на с.Леденик, област Велико Търново.

Business Meeting

"Сток Плюс"АД участва в подписката за публично предлагане на емисия варанти на "Софарма"АД.

Business Meeting

На 08.11.2021 г. "Сток Плюс"АД, продаде недвижими имоти в землището на гр.Сухиндол, област Велико Търново.

Business Meeting

На 07.07.2021 г. "Сток Плюс"АД, сключи предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти в землището на гр.Сухиндол, област Велико Търново.

Business Meeting

На 09.04.2021 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Сток Плюс"АД.

Business Meeting

Съветът на директорите на "Сток плюс" АД ("Дружеството") свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 09.04.2021 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2.

Business Meeting

На 02.06.2020 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Сток Плюс"АД.

Дейност на Дружеството

Home: Services
Modern House
istockphoto-6.jpg

Покупка, продажба и замяна на недвижими имоти

Извършване на всякакви действия, свързани с промяна на предназначението на недвижими имоти

Oтдаване под наем и управление на недвижими имоти

Home: Contact

Свържете се с нас

Aдрес за коренспонденция:

1632-.София, ж.к."Овча Купел", бл.419, вх.Б, ет.3, ап.44 

мобилен телефон: +359 896 81 90 01

Директор за връзка с инвеститорите:

Явор Панев

мобилен телефон: +359 882 26 79 55

e-mail: paneviavor@gmail.com

Thanks for submitting!

Home: About
bottom of page