top of page

За Нас

Дружеството е вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд под фирмено дело No.762 от 2005 г., партида No.90245, том 1158, Регистъра за търговски дружества, стр.90, 

"Сток Плюс"АД е публично акционерно дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Акциите му са приети за търговия на "Българска фондова борса"АД с борсов код STKP.

Дружеството притежава земеделски земи и урегулирани поземлени имоти.

Земеделските земи  собственост на Дружеството, са атрактивни със своето местонахождение и площ. Освен основното си предназначение  след преотреждане са подходящи за индустриални или складови имоти и фотоволтаични или ветрогенераторни паркове. 

Stock Plus

Дружеството е учредено през месец Януари, 2005 г. като дружество с ограничена отговорност с наименованието „Сток плюс” ООД. През 2007г. Дружеството се преобразува в акционерно на "Сток плюс"АД, с Решение № 6 на СГС от 29.08.2007г. Капитал: 2 885 679 лв.

 

ЕИК по БУЛСТАТ: 175356940

Businessman in Suit

Членовете на Съвета на директорите 

Севдалин Русанов Русанов

Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор

Борислав Велинов Христов

Заместник - председател на Съвета на директорите 

Панчо Владиславов Панев

Член на Съвета на директорите

bottom of page